Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Financijski management

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
 • Stjecanje znanja iz područja financijskog menadžmenta
 • Stjecanje znanja u dugoročnom ulaganju, specifičnim financijama korporacija te financiranje preuzimanja i restrukturiranja trgovačkih društava
 • Razvijanje profesionalnih vještina koje omogućavaju pojedincima da primijene što su naučili
 • Razumijevanje financijskih iskaza s pozicije menadžmenta
 • Savladavanje financiranja kratkotrajne imovine raznim izvorima financiranja
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Status studenta upisanog na Poslijediplomski doktorski studij Management..
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Pokazati razumijevanje na funkcionalnim područjima financijskoga managementa i ekonomike
 2. Ovladati kvantitativnim metodama  poslovanja
 3. Razumjeti globalno okruženje u financijskom poslovanju
 4. Koristiti informatičku tehnologiju kao sredstvo za rješavanje problema i potporu u odlučivanju
 5. Interpretirati i upravljati informacijama
 6. Kritički razmišljati i argumentirati
1.4. Sadržaj predmeta
Metode rangiranja investicijskih projekata. Vrednovanje različitih pravila kod investicijskog odlučivanja. Trošak kapitala. Vrijednost običnih dionica. Rizik, prinos i oportunitetni trošak kapitala. Politika dividendi dioničkih društava. Činitelji koji utječu na politiku dividendi. Odluke o politici dividendi. Rezidualna teorija politike dividendi. Dividende u dionicama i dijeljenje dionica. Spajanje, pripajanje i restrukturiranje trgovačkih društava - osnovni pojmovi. Motivi pripajanja i preuzimanja društava. Sinergija. Operativna sinergija. Financijska sinergija. Diverzifikacija. Ekonomski motivi. Horizontalna integracija. Vertikalna integracija. Hipoteza unaprjeđenja managementa. Utjecaj spajanja na odnos cijene i dobiti po dionici. Preuzimanje trgovačkih društava, korištenjem financijske poluge. Preuzimanje društava od strane menadžera. Financiranje preuzimanja korištenjem poluge. Analiza rizika kod LBO. Porast efikasnosti koji daje LBO. Način spajanja i preuzimanja trgovačkih društava. Kako realizirati uspješno spajanje i preuzimanje.
1.5. Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.
1.8. Praćenje rada studenata  
Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad X Eksperimentalni rad
Pisani ispit Usmeni ispit X Esej X Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad X
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Predavanja 0,5 1-6 slušanje, aktivno uključivanje u rasprave i komentari prisutnost na nastavi i praćenje aktivnosti studenata na nastavi 5 10
Pristupni rad 1   1-6 izrada i prezentiranje pristupnog rada ocjenjivanje pristupnog rada 20 30
Pisani ispit 1,5 1-6 pisani ispit ocjenjivanje pisanog ispita 35 60
   3   60 100
     
1.10. Obvezatna literatura
 1. Novak, B.: Odlučivanje u financijskom upravljanju, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.
 2. Ross, A.S., Westerfield, V.R, Jordan, D.B.: Essentials of Corporate Finance, third edition. McGraw-Hill Irwin, Boston, 2001.
 3. Brealy A.R., Myers, C.S.: Principles of Corporate Finance, Boston, Irwin McGraw-Hill, 2000.
1.11. Dopunska literatura
 1. Gaughan, P.A.: Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings. John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.
 2. Block, B.S., Hirt, A.G.,: Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood, Ill., 1989.
 3. Fuller, J.R., Farrell, L.J.: Modern Investment and Security Analysis. McGraw-Hill, New York, 1987.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Ostali kolegiji