Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Marketing management

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Upoznavanje - kritičko razmatranje teorije marketinga i procesa upravljanja marketingom. Stjecanje kompetentnih znanja  o inkorporiranju  znanstvenih spoznaja u proces upravljanja marketingom u pojedine gospodarske i društvene djelatnosti.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Upisan kolegij na studiju
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
  1. Razumjevanje teorija iz područja marketinga
  2. Razlikovati napredna znanja u procesu upravljanja marketingom
  3. Vrednovanje znanja u strategijskom planiranju upravljanja marketingom
  4. Upravljati znanstvenim spoznajama u marketing mix-u
  5. Argumentirati etičke i društvene stavove i komentirati ih s znanstvenom javnosti.
1.4. Sadržaj predmeta
Shvaćanje upravljanja marketingom. Uloga marketinga u upravljanju gospodarskim razvitkom. Tržište i njegove osobitosti. Globalni marketing. Strategijsko planiranje i proces upravljanja marketingom. Analiza mogućnosti marketinga. Marketing informacijski sustav i marketing istraživanja. Analiza okoline marketing. Analiza tržišta potrošača i ponašanje kupaca. Analiza poslovnih tržišta analiza konkurencije. Identificiranje ciljnih tržišta i kreiranje marketing – strategije. Segmentacija tržišta. Određivanje ciljnog tržišta. Pozicioniranje proizvoda. Marketing – strategije. Upravljanje marketing mixom. Marketing mix. Upravljanje proizvodom. Upravljanje cijenama. Upravljanje prodajom i distribucijom. Upravljanje promocijom. Primjena i kontrola marketinga. Marketing kontrola. Organizacija marketinga. Područna primjena marketinga. Društveni marketing. E-marketing. Etika u marketingu. Suvremeni trendovi u marketingu.
1.5. Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo konzultativna nastava________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Pohađanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada samostalnih zadataka, demonstriranje znanja na pismenoj i/ili usmenoj provjeri stečenog znanja.
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad x Eksperimentalni rad
Pisani ispit x Usmeni ispit x Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja x Referat Praktični rad x
Portfolio kolokviji
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Predavanje i seminarska nastava s interakcijom sa studentima 0,7 1-5 Slušanje, raspravljanje, uočavanje, opisivanje Prisustvo na nastavi 10   20
Izrada seminara i/ili zadataka 2 1-5 Uočavanje, povezivanje sa sadržajima na predavanjima i seminarima, kritičko razmišljanje. Izrada i prezentiranje seminarskog rada i/ili zadatka. Analiziranje i ocjenjivanje seminarskog rada i/ili zadatka 20 30
Ispit 1,3 1-5 Polaganje kolokvija / ispita Ocjenjivanje pismenog ispita/kolokvija 30 40
Ukupno: 4     60 100
1.10. Obvezatna literatura
  1. Kotler, P.: Upravljanje marketingom, MATE, Zagreb, 2014.
1.11. Dopunska literatura
  1. Hollensen, S.: Marketing management : a relationship approach, Pearson, 2010.
  2. Peter, P.: Marketing Management: Knowledge and Skills, McGraw-Hill/Irwin, Boston, 2009.
  3. Sargeant, A.: Marketing management for nonprofit organizations, Oxford University Press, New York, 2009.
  4. Mullins et al.: Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka kolegija.

Ostali kolegiji