Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Organizacijsko ponašanje

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o načinima primjene pojedinih elemenata organizacijskog ponašanja. Sposobnost organizacijskog modeliranja znanja općih organizacijskih pretpostavki, modela i elemenata organizacijske strukture.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Status studenta upisanog na prvu godinu Poslijediplomskog doktorskog studija „Management“
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
  1. Integrirati znanja te rasuđivati na temelju nepotpunih ili ograničenih informacija
  2. Valorizirati značenje pojedini elemenata organizacijskog ponašanja u praktičnim situacijama te na temelju analize donijeti i interpretirati zaključke
  3. Primijeniti stečena znanja i rješavanje problema iz područja organizacijskog ponašanja u novim ili nepoznatim praktičnim situacijama
  4. Voditi argumentirane rasprave iz područja organizacijskog ponašanja sa zainteresiranim stranama
  5. Posjedovati vještine učenja novih saznanja kroz proces cjeloživotnog obrazovanja
1.4. Sadržaj predmeta
Uvod u organizacijsko ponašanje. Mogućnosti oblikovanja organizacijskog ponašanja. Elementi organizacijskog ponašanja. Temelji individualnog ponašanja. Razumijavanje motivacije. Oblikovanje poslova koji motiviraju. Temelji ponašanja skupine. Vođenje, moć i politika. Sukobi u organizaciji. Razina organizacijskog sustava. Dizaj organizacije. Vrednovanje radnog učinka i sustavi nagrađivanja. Organizacijska struktura. Organizacijske promjene i razvitak.
1.5. Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Podrazumijeva se redovito pohađanje nastave te pri tome sudjelovanje u raspravama i kritičko prosuđivanje obrađivanih problemskih zadataka.
1.8. Praćenje rada studenata  
Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pisani ispit X Usmeni ispit X Esej Istraživanje x
Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Predavanje s interakcijom sa studentima, rasprave i kontrolna pitanja 1 1 –5   Slušanje, raspravljanje, uočavanje, računanje, crtanje, opisivanje, odgovaranje na kontrolna pitanja; studij  literature i nastavnih materijala Usmeni ili pismeni ispiti   15 30
Seminarski rad   Radionice 2 1,2,3   2,4 Izrada seminarskog rada uz odg. metodol. pristup Rješavanje lokalnog spec. problema organizacijskog ponašanja Ocjena kvalitete izvedenog projekta i prezentacije problemskog pristupa   30 50
Samostalni rad Istraživanje 1 1-5 Pronalaženje i opis konkretnog problema za objavu rada, seminar ili disertaciju   Broj predanih i odobrenih zadaća 10 20
Ukupno: 4 55 100
1.10 Obvezatna literatura
  1. Robbins, S. P., Judge, T. A.: „ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE“, izdavač MATE, Zagreb, 2009.
  2. Robbins, S. P.: „BITNI ELEMENTI ORGANIZACIJSKOG PONAŠANJA“, izdavač MATE Zagreb, 1992
1.11. Dopunska literatura
  1. Martin, J.: Organizational Behaviour; Second edition; Thompson Learning; 2001. god.
  2. Campell, D.J.:Organizations and the Business Environment, Newcastle Business School, The Univrsity of Northumbria at Newcastle,1997.
  3. Huczynski,A.; Buchanan, D.: Organizational Behaviour, Edinburg Gate,England,2001.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Ostali kolegiji