Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Digitalni marketing

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Upoznavanje s osobitostima virtualnog elektroničkog tržišta uslužnog sektora (cyber tržišta,) te tehnologijom i tehnikama aplikacije marketinga na tom tržištu.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Upisan studij (obvezni kolegij)
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Identificirati recentne trendove informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 2. Interpretirati marketinški značaj izdvojenih komunikacijskih alata u digitalnom okruženju
 3. Analizirati ukupnost napora digitalnog marketinga poslovnog subjekta na primjeru
 4. Procijeniti osnovne promocijske tehnike u internetskom okruženju
 5. Objasniti segmentacijske mogućnosti internetske mreže
 6. Kritički prosuđivati osnovne poslovne modele na digitalnom tržištu
1.4. Sadržaj predmeta
1. Elektronički marketing Pojmovno određenje. Tehnike digitalnog marketinga. E-marketing informacijski sustav. E-marketinška–istraživanja) 2. Poslovno izvještavanje i izvještavanje o tržištima E –business intelligence. Web mining. 3. Identificiranje tržišnih segmenata i odabiranje ciljnih tržišta 4. Ponašanje potrošača i kreiranje potrošačkih vrijednosti na Internetu Proizvodi u e-okruženju. Obilježja i prednosti e-proizvoda. Nove strategije mix-a proizvoda za e-tržište. 5. E–komunikacija E-AIDA model. Sastavnice Internet oglašavanja. Modeli i sredstva oglašavanja na Internetu. Nositelji oglašavanja na web-u. Televizija i radio na Internetu. Nove vrste oglašavanja. Odnosi s javnošću na Internetu. Mjerenje učinkovitosti interaktivnih medija. Modeli plaćanja oglašavanja na web-u. 6. E–distribucija Funkcije distribucijskog kanala. Poslovni modeli e- kanala. 7. Poslovni modeli na Internetu 8. Plaćanje u elektroničkoj trgovini Kreditna kartica. Elektronički novčanik. Elektronička gotovina. Pametna kartica. 9. Uslužni modeli na Internetu E–bankarstvo. E–learning. 10. Slučajevi primjene e-marketinga
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Pohađanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, samostalni zadaci u učenju na daljinu, demonstriranje znanja na pismenoj i/ili usmenoj provjeri stečenog znanja
1.8. Praćenje rada studenata  
Pohađanje nastaveXAktivnost u nastaviXSeminarski radXEksperimentalni rad
Pisani ispitXUsmeni ispitXEsejIstraživanjeX
ProjektKontinuirana provjera znanjaXReferatPraktični radX
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Pohađanje nastave0,21 – 6  Prisutnost uz aktivno sudjelovanjeEvidencija prisutnosti, rasprava, kratka usmena provjera znanja,020
Izrada seminara i/ili zadataka1,81-6E-učenje i rješavanje tematskih zadataka i/ili izrada seminaraEvidencija rješavanja zadataka, analiza zadataka4040
Ispit11-6Razumijevanje i usvajanje predviđenog gradiva  Kolokviji, pismeni i/ili usmeni ispit2040
Ukupno:360100
1.10. Obvezatna literatura
 1. Ružić, D., Biloš, A., Turkalj, D. (2014) E-marketing, 3. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku
 2. Prezentacije s predavanja
1.11. Dopunska literatura
 1. Kleindl, B.A. (2001) E- marketing: Capitalizing on Technology. Ohio: South-Western College Publishing.
 2. Ružić, D. (2003) E-marketing. Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku.
 3. Strauss, J. et al. (2002) E-marketing. 3. izdanje., New Jersey: Prentice Hall, Inc.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Studentska anketa

Ostali kolegiji