Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Ekonomika za managere

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Upoznavanje studenata s mikroekonomskim problemima koje utječu na donošenje odluka u poduzeću. Po savladavanju predmeta studenti će ovladati alatima koji analiziraju navedene probleme u cilju donošenja optimalnih poslovnih odluka.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
-
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Prepoznati osnovne ciljeve poduzeća i ograničenja s kojima se poduzeća susreću u ostvarivanju istih
 2. Primijeniti ekonomske zakonitosti u procesu donošenja menadžerskih odluka
 3. Prepoznati osnovne odrednice potražnje te analizirati njihov utjecaj i utjecaj elastičnosti potražnje na donošenje odluka u poduzeću
 4. Analizirati funkciju proizvodnje u kratkom i dugom vremenskom razdoblju
 5. Razumjeti troškove proizvodnje te analizirati njihov utjecaj na poslovne odluke
 6. Objasniti kako različite tržišne strukture u kojima poduzeće posluje utječu na donošenje odluka o cijenama i outputu
 7. Opisati čimbenike koji utječu na potražnju i ponudu čimbenika proizvodnje i analizirati utjecaj na odluke poduzeća o angažiranju određenog čimbenika
 8. Razumjeti razloge koji mogu dovesti do zakazivanja tržišta i potrebe državne intervencije
1.4. Sadržaj predmeta
 1. Narav i obuhvat ekonomike za menadžere
 2. Analiza potražnje
 3. Analiza proizvodnje i troškova
 4. Tržišne strukture i obrasci određivanja cijena
 5. Ekonomika tržišta čimbenika proizvodnje
 6. Mikroekonomske uloge države
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari-
1.7. Obveze studenata Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave (predavanja i seminari) Pravilniku o studiranju. Studenti su obvezni izraditi pisani seminarski rad, a po završetku nastave pristupaju usmenom ispitu.
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave+Aktivnost u nastaviSeminarski rad+Eksperimentalni rad
Pisani ispitUsmeni ispit+EsejIstraživanje
ProjektKontinuirana provjera znanjaReferatPraktični rad
Portfolio
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Predavanja11-6Pohađanje predavanjaNazočnost na nastavi00
Seminari0,51-6Pohađanje seminaraNazočnost na nastavi  00
Izrada seminarskog rada0,5  1-6Samostalna (ili grupna) izrada seminarskog radaOcjena seminarskog rada1220
Usmeni ispit2  1-6Samostalno učenjeUsmeni ispit4380
Ukupno455100
   
1.10. Obvezatna literatura
 1. Salvatore, D.: Ekonomija za menadžere u svjetskoj privredi, 2. izdanje, Zagreb, MATE d.o.o., 1994
 2. Ferenčak, I.: Počela ekonomike, 2. izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2003.
1.11. Dopunska literatura
 1. Wilkinson, N.: Managerial Economics - A Problem-Solving Approach, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
 2. Hirschey, M.:Fundamentals of Managerial Economics, South-Western Pub, 2005.
 3. Koutsoyiannis, A.: Moderna mikroekonomika, Mate, Zagreb, 1997
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
 1. Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku
 2. Interna evaluacija na razini Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Ostali kolegiji