Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Financije

Opis kolegija

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
1.1. Ciljevi predmeta
 • stjecanje teoretskog i institucionalnog znanja iz područja monetarnih i javnih financija
 • spoznaja važnosti i značaja monetarnih i javnih financija u Europskoj uniji
 • usvajanje metodoloških znanja vezanih za sve aspekte djelovanja monetarnih i javnih financija.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
-
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. identificirati i prepoznati javne financije na primjeru države kroz realne pokazatelje i vlastito promišljanje
 2. moći identificirati i objasniti ulogu monetarne ekonomije u globalnom razvoju
 3. procijeniti prednosti i nedostatke monetarnih integracija
 4. kritički prosuditi ulogu, značaj i uspješnost aktivnosti centralno bankarskih institucija Europske unije
 5. istražiti fiskalni kapacitet i održivost proračunskog financiranja države kroz kritičko razmišljanje
 6. integrirati i obrazložiti utjecaj poreznih prihoda na proračunsko financiranje u skladu sa makroekonomskim pokazateljima
 7. argumentirati teorijske osnove financija sa stajališta monetarnih i javnih financija
 8. moći samostalno istražiti, obraditi i prezentirati stečena znanja iz monetarnih i javnih financija kroz izradu pristupnog rada
1.4. Sadržaj predmeta
Monetarne financije
 1. Monetarna ekonomija i globalni razvoj
 2. Prednosti i nedostaci monetarnih integracija,
 3. Centralno bankarske institucije Europske unije
 4. Novčana dezintermedijacija
Javne financije
 1. Porezi, terminologija i oporezivanje
 2. Porezni sustav RH
 3. Proračun (javni prihodi i rashodi, javna dobra i imovina) RH
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _konzultacije______
1.6. Komentari-
1.7. Obveze studenata Obveze studenata u okviru kolegija odnose se na redovito pohađanje nastave koje je određeno prema Pravilniku o studiranju. Redovito pohađanje predavanja omogućuje pisanje pristupnog rada, što je uvjet izlasku na ispit.
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave+Aktivnost u nastavi+Pristupni rad+Eksperimentalni rad
Pisani ispit*+Usmeni ispit+EsejIstraživanje
ProjektKontinuirana provjera znanja+ReferatPraktični rad
Portfolio
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Predavanja0,51-6slušanje, aktivno uključivanje u rasprave i komentariprisutnost na nastavi i praćenje aktivnosti studenata na nastavi510
Pristupni rad1  7izrada i prezentiranje pristupnog radaocjenjivanje pristupnog rada2030
Pisani ispit1,51-8pisani ispitocjenjivanje pisanog ispita3560
Ispit*   3  1-860100
   
1.10. Obvezatna literatura
 1. Jelčić, B.: JAVNE FINANCIJE, Rrif plus, Zagreb, 2001. (knjiga)
 2. Božina, L.: MONETARNA EKONOMIJA, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2012. (knjiga)
1.11. Dopunska literatura
 1. Jurković P.: JAVNE FINANCIJE, Zagreb, Masmedia 2002.
 2. Matić, B.: MONETARNA EKONOMIJA, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011.
 3. Srb, V.; Marković, B.; Matić, B. .: MONETARNE FINANCIJE, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2003.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Interna evaluacija na razini Ekonomskog fakulteta u Osijeku u okviru doktorskog studija putem ankete.

Ostali kolegiji