Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Financijski management

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
 • Stjecanje znanja iz područja financijskog menadžmenta
 • Stjecanje znanja u dugoročnom ulaganju, specifičnim financijama korporacija te financiranje preuzimanja i restrukturiranja trgovačkih društava
 • Razvijanje profesionalnih vještina koje omogućavaju pojedincima da primijene što su naučili
 • Razumijevanje financijskih iskaza s pozicije menadžmenta
 • Savladavanje financiranja kratkotrajne imovine raznim izvorima financiranja
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Status studenta upisanog na Poslijediplomski doktorski studij Management..
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Pokazati razumijevanje na funkcionalnim područjima financijskoga managementa i ekonomike
 2. Ovladati kvantitativnim metodama  poslovanja
 3. Razumjeti globalno okruženje u financijskom poslovanju
 4. Koristiti informatičku tehnologiju kao sredstvo za rješavanje problema i potporu u odlučivanju
 5. Interpretirati i upravljati informacijama
 6. Kritički razmišljati i argumentirati
1.4. Sadržaj predmeta
Metode rangiranja investicijskih projekata. Vrednovanje različitih pravila kod investicijskog odlučivanja. Trošak kapitala. Vrijednost običnih dionica. Rizik, prinos i oportunitetni trošak kapitala. Politika dividendi dioničkih društava. Činitelji koji utječu na politiku dividendi. Odluke o politici dividendi. Rezidualna teorija politike dividendi. Dividende u dionicama i dijeljenje dionica. Spajanje, pripajanje i restrukturiranje trgovačkih društava - osnovni pojmovi. Motivi pripajanja i preuzimanja društava. Sinergija. Operativna sinergija. Financijska sinergija. Diverzifikacija. Ekonomski motivi. Horizontalna integracija. Vertikalna integracija. Hipoteza unaprjeđenja managementa. Utjecaj spajanja na odnos cijene i dobiti po dionici. Preuzimanje trgovačkih društava, korištenjem financijske poluge. Preuzimanje društava od strane menadžera. Financiranje preuzimanja korištenjem poluge. Analiza rizika kod LBO. Porast efikasnosti koji daje LBO. Način spajanja i preuzimanja trgovačkih društava. Kako realizirati uspješno spajanje i preuzimanje.
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.
1.8. Praćenje rada studenata  
Pohađanje nastaveXAktivnost u nastaviXSeminarski radXEksperimentalni rad
Pisani ispitUsmeni ispitXEsejXIstraživanje
ProjektKontinuirana provjera znanjaReferatPraktični radX
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Predavanja0,51-6slušanje, aktivno uključivanje u rasprave i komentariprisutnost na nastavi i praćenje aktivnosti studenata na nastavi510
Pristupni rad1  1-6izrada i prezentiranje pristupnog radaocjenjivanje pristupnog rada2030
Pisani ispit1,51-6pisani ispitocjenjivanje pisanog ispita3560
   3  60100
   
1.10. Obvezatna literatura
 1. Novak, B.: Odlučivanje u financijskom upravljanju, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.
 2. Ross, A.S., Westerfield, V.R, Jordan, D.B.: Essentials of Corporate Finance, third edition. McGraw-Hill Irwin, Boston, 2001.
 3. Brealy A.R., Myers, C.S.: Principles of Corporate Finance, Boston, Irwin McGraw-Hill, 2000.
1.11. Dopunska literatura
 1. Gaughan, P.A.: Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings. John Wiley and Sons, Inc., New York, 2000.
 2. Block, B.S., Hirt, A.G.,: Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood, Ill., 1989.
 3. Fuller, J.R., Farrell, L.J.: Modern Investment and Security Analysis. McGraw-Hill, New York, 1987.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Ostali kolegiji