Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Globalizacija i management

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Cilj je predmeta ponuditi napredniju raspravu o razvoju i transformaciji poslovnih subjekata u globalnom gospodarstvu fokusirajući se na poslovne strategije i dinamiku institucionalne i organizacijske promjene koje su rezultat globalizacijskog procesa. Posebna pozornost posvećuje se učincima strukturalnih, institucionalnih i organizacijskih promjena poslovnih strategija za preživljavanje i uspjeh u visoko-konkurentnoj, tehnološki-vođenoj i neizvjesnoj okolini.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Nema posebnih uvjeta za upis predmeta.
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Demonstrirati znanje o suvremenim teorijama i praksama međunarodnog poslovanja
 2. Identificirati globalizacijske procese i njihov učinak na poslovne strategije
 3. Analizirati i kritički ocijeniti institucionalne i organizacijske promjene kao rezultat globalizacije
 4. Analizirati i kritički ocijeniti sve faze strateškog management u globalnoj poslovnoj zajednici.
 5. Prepoznati i zagovarati ulogu inovacija u kao strategije.
 6. Identificirati i analizirati važnost upravljanja ljudskim potencijalima u suvremeno doba.
1.4.  Sadržaj predmeta
Sadržaj predmeta: Dinamika transnacionalnih korporacija. Strategije u neizvjesnoj okolini. Konkurencija i hiper-konkurencija. Značenje (strateškog) managementa u globalnom svijetu. Tehnološka inovacija kao strategija. Razumijevanje organizacijske transformacije kao rezultata internih i eksternih promjena. Liderstvo i mobilizacija resursa. Institucionalne i organizacijske inovacije. Globalizacija kao strategija.
1.5. Vrste izvođenja nastave  x predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastavax samostalni zadaci x multimedija i mreža laboratorij x mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi te sudjelovanje u izradi projektnog zadatka (samostalno ili u timu).
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastavexAktivnost u nastavixSeminarski radEksperimentalni rad
Pisani ispitUsmeni ispitxEsejIstraživanje
ProjektxKontinuirana provjera znanjaReferatPraktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
  Predavanje  0,5  1-6 Sudjelovanje u raspravi Iskazivanje mišljenja Pohađanje nastave Učestalost i uključenost u raspravu 5  10
Analiza danih primjera  0,5  1-6 Izlaganje, Poticanje rasprave Učestalost i uključenost u  raspravu Izrađeni zadatci  5 30
  Projekt  2,0  1-6  Prezentiranje i pojašnjavanje rada Izrađen rad prema danim uputama. Iznošenje činjenica, argumentiranje, analiza i sinteza pokazatelja danih u radu.      31    60
 UKUPNO 351 100
  
1.10. Obvezatna literatura
 1. Drucker, P.: Upravljanje u budućem društvu, M.E.P. Consult, Zagreb, 2007.
 2. Jeffrey E. Garten, World View: Global Strategies for the New Economy, Boston, MA: Harvard Business School Press, 2000.
 3. Lee W. McKnight, Paul M. Vaaler, and Paul L. Katz (eds.) Creative Destruction: Business Survival Strategies in the Global Internet Economy, Cambridge, MA: The MIT Press, 2001.
1.11. Dopunska literatura
 1. Alfred D. Chandler, Jr. et al., The Dynamic Firm: The Role of Technology, Strategy, Organization, and Regions, (eds.), New York: Oxford University Press, 1998, reprinted 2003
 2. Cyrus Bina, “Globalization: The Epochal Imperatives and Developmental Tendencies,” in The Political Economy of Globalization (ed.), D. Gupta, Boston: Gluwer Academic Press, 1997, pp. 41-58
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Ostali kolegiji