Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Informacijski management

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Cilj predmeta Informacijski management na poslijediplomskom doktorskom studiju je proširiti znanja i mogućnosti korištenja informacijsko – komunikacijskih tehnologija u menadžmentu, kao sastavnici razvoja poslovne strategije u užem i širem okruženju. Cilj je da polaznici dodatno prepoznaju i savladaju metode rješavanja problema pomoću suvremenih tehnologija. Specifični ciljevi predmeta odnose se na Izučavanje metoda analize informacijskih sustava (IS), faze razvoja IS, primjena, vrste, te motiviranje studenata za daljnji rad na području razvoja IS i sudjelovanje u istraživanju stanja IS u organizacijama.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Obvezni predmet – nema dodatnih uvjeta
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. analizirati informacijski sustav poduzeća
 2. definirati arhitekturu poslovnog sustava
 3. prepoznati osnovne karakteristike suvremenih menadžerskih trendova
 4. razumjeti i poboljšati uvjete za razvoj IS i primjenu IT u organizaciji
1.4. Sadržaj predmeta
Uloga IS i informacijske tehnologije u organizacijama, poslovne strategije i njihov utjecaj na IS i informacijsku tehnologiju, strategije poslovnog informacijskog sustava, upravljanje aplikacijama, tehnološka infrastruktura i planiranje ulaganja, zaštita IS. Razvojne tendencije IT i njihov utjecaj u menadžmentu. Informacijsko komunikacijska uvjetovanost poslovnog upravljanja. Menadžment informacijski sustav. Teorija sustava, teorija organizacije, poslovni sustav, informacijski sustav, upravljanje i odlučivanje, modeli IS, utjecaj informatizacije na organizaciju i pojedinca, dijalog čovjek-program, baza podataka, planiranje IS, problemi razvoja IS, korisnici, informatički inženjering, dokumentiranje. Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju menadžment informacijskog sustava. Informacijski menadžment. Baze podataka kao izvori podataka i informacija za menadžere. Napredno korištenje baza podataka. Statistički aplikativni modeli. Statističke analize za menadžere. Osnove upravljanja ljudskim potencijalima. Oblikovanje dinamičkih modela upravljanja ljudskim potencijalima. Model maksimiranja zadovoljstva ljudskih potencijala usklađivanjem afiniteta djelatnika i performansi radnih mjesta. Tehnike kreativnosti timskoga rada i njihova primjena u menadžmentu. Izrada i prezentacija timskih projekata. Analiza stečenog znanja i kreiranje istraživanja za izradu znanstveno-stručnog rada.
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. KomentariKonzultativna nastava
1.7. Obveze studenata Obveze studenata u okviru predmeta odnose se na redovito pohađanje nastave i seminara / vježbi koje je određeno prema Pravilima za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku (od 02.06.2008. godine). Aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave. Praćenje i čitanje aktualne literature. Istraživanje baza podataka i baza referentnih institucija. Izrada pristupnog rada (prema metodologiji stručnog I znanstvenog istraživanja) koji će se u cijelosti ili jednim dijelom objaviti kao znanstveni rad u referentnoj publikaciji.
1.8. Praćenje rada studenata
1.Pohađanje nastavex5.Aktivnost u nastavix8.Seminarski radx11.Eksperimentalni radx
2.Pisani ispit6.Usmeni ispitx9.Esej12.Istraživanjex
3.Projektx7.Kontinuirana provjera znanja10.Referat13.Praktični radx
4.Portfolio
*Nisu zastupljeni svi oblici aktivnosti, već međusobna kombinacija pojedinih aktivnosti. Obvezne aktivnosti su pod rednim brojevima: 1, 5, 6, 8 i 13.
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Pohađanje i aktivnost u nastavi0,51 - 4Sudjelovanje u nastavi i rješavanje postavljenih zadatakaRješavanje zadataka, prezentacija, rasprava510
Samostalno istraživanje11 - 4Kontinuirana provjera znanja kroz kombinirano učenjePlaniranje i provođenje istraživanja1025
Seminarski / Pristupni rad1,51 - 4Seminarski radOcjena rada i usmena prezentacija2035
Cjeloviti ispit11 - 4Usmeni razgovor i provjera stečenog znanjaOcjena stečenog znanja na predmetu2025
Ukupno455100
1.10. Obvezatna literatura
 1. Atkinson, R.D., Ezel, S.J.: Ekonomika inovacija, Naklada Ljevak, Zagreb,  2015.
 2. Certo, S. C., Certo, S. T. :Moderni menadžment, MATE, Zagreb, 2008.
 3. Courtland L.Bovee; John V. Thill:  Suvremena poslovna komunikacija, MATE d.o.o. Zagreb, 2010.
 4. Davenport, Th.; Prusak, L.: Working Knowledge - HOW ORGANIZATIONS MANAGE WHAT THEY NOW, 1998.
 5. Hamel, G.: Budućnost menadžmenta, Mate, Zagreb, 2009.
 6. Holtsnider, B., IT Manager's Handbook, Third Edition: Getting your new job done, Morgan Kaufmann; 3 edition, 2012.
 7. Kenneth C. Laudon; Jane P. Laudon : Essentials of Management  Information  Systems, 9.izdanje 2011.
 8. Panian, Ž. : E- poslovanje druge generacije, Ekonomski  fakultet  Zagreb, 2013.
 9. Panian, Ž.; Strugar,I.: Informatizacija poslovanja, Ekonomski fakultet Zagreb, 2013.
1.11. Dopunska literatura
 1. International Journal of Information Management – Elselvier: http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-information-management/
 2. Information management: www.information-management.com
 3. HRČAK: http://hrcak.srce.hr/
 4. Statistika Svjetske banke: http://data.worldbank.org/ Međunarodni monetarni fond - e-library: http://www.imf.org/external/data.htm (
 5. Otvorena baza podataka: http://mpra.repec.org/  (MPRA Repec)
 6. Ostale baze podataka
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Interna i eksterna analiza.

Ostali kolegiji