Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Management ljudskih resursa

Opis kolegija

1.1.      Ciljevi predmeta
 1. Objasniti princip managementa ljudskih resursa, važnost kvalitete dobrog managementa ljudskih resursa
 2. Upoznati studente s mogućnostima razumijevanja kulturnih, nacionalnih i organizacijskih aspekata koji utječu na upravljanje ljudskim resursima
 3. Raspravljati o procesima vezanim za osoblje uključujući analize poslovanja, opise poslova, zapošljavanje i selekciju unutar organizacije
 4. Objasniti ulogu učenja, treninga i razvoja za ostvarenje uspješnosti organizacije
 5. Razvijati učeće organizacije i objasniti kako takav proces uspješno voditi i učiti na primjerima poduzeća koja na najbolji način primjenjuju upravljanje ljudskim resursima
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Status studenta upisanog na Poslijediplomski doktorski studij Management..
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći: 1. Studenti će naučiti kako management ljudskih resursa djeluje na postizanje ciljeva organizacije 2. Studenti će biti osposobljeni razumijevati i primjenjivati management ljudskih resursa u praksi 3. Identificirati ulogu i odgovornost managera ljudskih resursa u različitom organizacijskom kontekstu 4. Razumjeti osnovne etičke i društvene pretpostavke poslovne organizacije 5. Nezavisno učiti i angažirati se u cjeloživotnom učenju 6. Analizirati i interpretirati poslovne informacije u svrhu poslovnog odlučivanja
1.4.        Sadržaj predmeta
1.        Nastanak i razvoj managementa ljudskih resursa kao novog pristupa u poslovanju. Pojam managementa ljudskih resursa. Analiza modela managementa ljudskih resursa. Upravljanje ljudskim kapitalom. Teorija emocija. Teorija motivacije. Koncept cjeloživotnog obrazovanja. Strategije managementa ljudskih resursa. Povezanost managementa ljudskih resursa s ostalim relevantnim znanostima. Odlučivanje, moć i organizacijska politika. Ponašanje pojedinaca u organizaciji. Funkcija upravljanja ljudskim resursima u tehnološkom, ekonomskom i pravnom okruženju. Etički pristup. 2.        Funkcija managemeneta ljudskih resursa u gospodarskim subjektima. Planiranje ljudskih resursa. Zapošljavanje i selekcija zaposlenika. organiziranje funkcije managementa ljudskih resursa u poduzeću. Upravljanje ljudskim resursima u poduzeću. Primjena jednadžbe razvitka u sektoru ljudskih resursa. Učeća organizacija. Sustav nagrađivanja zaposlenika. Razvoj funkcije ljudskih resursa.
1.5.        Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6.        Komentari
1.7.        Obveze studenata Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.
1.8.        Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad X Eksperimentalni rad
Pisani ispit Usmeni ispit X Esej X Istraživanje X
Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Predavanje s interakcijom sa studentima, rasprave i kontrolna pitanja 0,8 1 – 5   Slušanje, raspravljanje, uočavanje, računanje, , opisivanje, odgovaranje na kontrolna pitanja; studij  literature i nastavnih materijala Diskusija 12 20
Izrada seminarskog rada 0,8 1-5 Projektni tim dobiva zadatak kojeg mora riješiti kao projekt; predstavlja zadatak s prijedlogom projektnog rješenja (pisani rad i prezentacija) Ocjena seminarskog rada prema ciljevima, metodologiji i rezultatima istraživanja   24 40
Usmeni ispit 0,4 1-5 Razumijevanje i usvajanje predviđenog gradiva   Diskusija, pitanja 24 40
Ukupno: 2 60 100
 
1.10. Obvezatna literatura
 1. Lauc, A.: Metodologija društvenih znanosti, Pravni fakultet u Osijeku, Osijek, 2001
 2. Senge, P.: Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001
 3. Požega, Ž.: Menadžment ljudskih resursa – upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.
1.11. Dopunska literatura
 1. Bahtijarević-Šiber, F.: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999.
 2. Ozimec, S.: Otrkiće kreativnosti, Znanstvena biblioteka Tonimir, Varaždin, 1996
 3. Ivancevich, J.M.: Human Resource Management, Irwin, 1995
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave

Ostali kolegiji