Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Management u GIS okruženju

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz geionformatike te primjenu iste u praksi, posebice pri upravljanju u procesima (ekonomiji – Management i Marketing, poljoprivredi, ekologiji i ostalim granama gospodarstva). Pristupnik ovim modulom treba ovladati korištenjem digitalnih podloga te atribucijom baza podataka. Pristupnici će ovladati i uporabom najnovijih GIS alata i software-a, te ih primijeniti u konkretnim problemima i zadaćama. Nadalje, ovim modulom pristupnik će biti upoznat sa konkretnom primjenom sustava za globalno pozicioniranje, navigacijom te inteligentnim procesima u različitim zadaćama pri različitim gospodarskim aktivnostima.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Nema preduvjeta
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
  1. Razumijeti geoinformacijske sustave i njihovu primjenu:
  2. Saznati o osnovama daljinskih istraživanja i primjeni istih u različitim područjima;
  3. Koristiti neke od GIS software-a i primijeniti rezultate dobivene u praksi;
  4. Naučiti i primijeniti digitalnu kartografiju – podloge u inventarizaciji i evaluaciji resursa;
  5. Razumijeti prednosti primjene GPS tehnologije i temelje navigacije;
  6. Primijeniti spoznaje o primjeni GIS-a u Ekonomiji, posebice u Upravljanju i tržišnim disciplinama, odnosno u područjima gdje se koriste prostorni podatci i statistika;
1.4. Sadržaj predmeta
Uvod u geoinformacijske tehnologije. Definicija i pojmovi. Primjene geoinformacijskih tehnologija u Svijetu i Hrvatskoj. Povijesni pregled i budućnost. GIS Software-i. Daljinska istraživanja (Remote sensing). Precizna poljoprivreda (Precision farming). Digitalna kartografija – satelitski snimci i digitalna aerofotogrametrija. Podloge. Proces nastajanja GIS-a. Digitalizacija. Sustav za globalno pozicioniranje (GPS i DGPS) i primjena. Primjena geoinformatike u Ekonomiji (Management i Marketing), Inventarizacija i evaluacija resursa, Izrada malih baza podataka i rad sa digitalnim podlogama. GIS Prezentacije.
1.5. Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimed.i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Pohađanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada seminarskog rada, demonstriranje znanja na pismenoj i/ili usmenoj provjeri stečenog znanja
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad X Eksperimentalni rad
Pisani ispit Usmeni ispit X Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave 0,25 1 - 6 Razumijevanje, usvajanje, analiza GIS-a, 6 12,5
Izrada seminara i/ili zadataka 1 1,3,4,6, Prepoznati, klasificirati, analizirati, primijeniti, zaključivati o GIS-u 30 50
Ispit 0,5 1,2,4,5 Razumijeti gradivo, klasficirati, povezivati, izraziti stav 15 25
Aktivnost u nast. 0,25 1 - 6 Diskutirati, povezivati 6 12,5
Ukupno: 2 57 100
1.10. Obvezatna literatura
  1. Jurišić, M., Plaščak, I., (2009) : Geoinformacijski sustavi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
  2. Jurišić M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, Poljoprivredni fakultet Osijek.
  3. www.arkod.hr
1.11.  Dopunska literatura
  1. Burrough P. A., McDonnell R. A. (2006): Principles of Geographical Information Systems – Spatial Information Systems and Geostatistics, Oxford University Press., UK
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Evaluacijom rada nastavnika i kvalitete navedenog modula putem anonimne studentske ankete.

Ostali kolegiji