Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Marketing management

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Upoznavanje - kritičko razmatranje teorije marketinga i procesa upravljanja marketingom. Stjecanje kompetentnih znanja  o inkorporiranju  znanstvenih spoznaja u proces upravljanja marketingom u pojedine gospodarske i društvene djelatnosti.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Upisan kolegij na studiju
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
  1. Razumjevanje teorija iz područja marketinga
  2. Razlikovati napredna znanja u procesu upravljanja marketingom
  3. Vrednovanje znanja u strategijskom planiranju upravljanja marketingom
  4. Upravljati znanstvenim spoznajama u marketing mix-u
  5. Argumentirati etičke i društvene stavove i komentirati ih s znanstvenom javnosti.
1.4. Sadržaj predmeta
Shvaćanje upravljanja marketingom. Uloga marketinga u upravljanju gospodarskim razvitkom. Tržište i njegove osobitosti. Globalni marketing. Strategijsko planiranje i proces upravljanja marketingom. Analiza mogućnosti marketinga. Marketing informacijski sustav i marketing istraživanja. Analiza okoline marketing. Analiza tržišta potrošača i ponašanje kupaca. Analiza poslovnih tržišta analiza konkurencije. Identificiranje ciljnih tržišta i kreiranje marketing – strategije. Segmentacija tržišta. Određivanje ciljnog tržišta. Pozicioniranje proizvoda. Marketing – strategije. Upravljanje marketing mixom. Marketing mix. Upravljanje proizvodom. Upravljanje cijenama. Upravljanje prodajom i distribucijom. Upravljanje promocijom. Primjena i kontrola marketinga. Marketing kontrola. Organizacija marketinga. Područna primjena marketinga. Društveni marketing. E-marketing. Etika u marketingu. Suvremeni trendovi u marketingu.
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo konzultativna nastava________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Pohađanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada samostalnih zadataka, demonstriranje znanja na pismenoj i/ili usmenoj provjeri stečenog znanja.
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastavexAktivnost u nastavixSeminarski radxEksperimentalni rad
Pisani ispitxUsmeni ispitxEsejIstraživanje
ProjektKontinuirana provjera znanjaxReferatPraktični radx
Portfoliokolokviji
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Predavanje i seminarska nastava s interakcijom sa studentima0,71-5Slušanje, raspravljanje, uočavanje, opisivanjePrisustvo na nastavi10  20
Izrada seminara i/ili zadataka21-5Uočavanje, povezivanje sa sadržajima na predavanjima i seminarima, kritičko razmišljanje. Izrada i prezentiranje seminarskog rada i/ili zadatka.Analiziranje i ocjenjivanje seminarskog rada i/ili zadatka2030
Ispit1,31-5Polaganje kolokvija / ispitaOcjenjivanje pismenog ispita/kolokvija3040
Ukupno:4  60100
1.10. Obvezatna literatura
  1. Kotler, P.: Upravljanje marketingom, MATE, Zagreb, 2014.
1.11. Dopunska literatura
  1. Hollensen, S.: Marketing management : a relationship approach, Pearson, 2010.
  2. Peter, P.: Marketing Management: Knowledge and Skills, McGraw-Hill/Irwin, Boston, 2009.
  3. Sargeant, A.: Marketing management for nonprofit organizations, Oxford University Press, New York, 2009.
  4. Mullins et al.: Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka kolegija.

Ostali kolegiji