Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Međunarodna makroekonomija – izabrana poglavlja

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Temeljni su ciljevi predmeta stjecanje i produbljivanje teorijskih i praktičnih znanja o utjecaju vanjskih, svjetskih i europskih, ekonomskih događaja i makroekonomske politike na agregatne ekonomske aktivnosti, zaposlenost, inflaciju i ostale kritične varijable malog otvorenog gospodarstva, te daljnje razvijanje modela nužnih za provođenje makroekonomskih analiza i procesa oblikovanja i vrednovanja učinaka makroekonomske politike. Naglasak je pri tome dan na izučavanje dinamičnih efekata ekonomskih šokova i politika, kao i raspravljanje o uzrocima i posljedicama aktualne makroekonomske problematike, primjerice, svjetske financijske i ekonomske krize, fiskalnog deficita i neravnoteže računa tekućih transakcija, dužničke krize.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Status studenta upisanog na Poslijediplomski doktorski studij Management.
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. analizirati učinke makroekonomskih događaja, promjena i politika pomoću makroekonomskih modela otvorene privrede
 2. analizirati strukturu platne bilance te ulogu međunarodnih pričuva
 3. razumjeti događanja vezana uz devizne tečajeve i tržišta
 4. realno sagledati i argumentirano raspravljati o uzrocima i posljedicama vanjske neravnoteže, vanjskog zaduživanja i duga
 5. identificirati i razumjeti uzroke te argumentirano raspravljati o posljedicama aktualnih svjetskih događanja, kakve su, primjerice, svjetska financijska i ekonomska te dužnička kriza
 6. analizirati i kritički raspraviti o ulozi i dometima makroekonomske politike, primarno fiskalne i monetarne, u konkretnim situacijama te ih usporediti s onim generiranim pomoću makroekonomskih modela.
1.4. Sadržaj predmeta
 1. Makroekonomija otvorene privredi: modeli i teorije. Fiskalna i monetarna politika u otvorenoj privredi.
 2. Platna bilanca. Struktura. Mobilnost kapitala. Unutarnja i vanjska neravnoteža. Uloga makroekonomske politike u održavanju ravnoteže.
 3. Devizni tečajevi i tržišta. Neizvjesnost i poremećaji.
 4. Međunarodna financijska arhitektura, europska ekonomska i monetarna integracija.
 5. Međunarodne aktualne patologije – uzroci i posljedice, primjerice: svjetska ekonomska i financijska kriza, dužnička kriza. Uloga makroekonomske politike.
1.5.      Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo:
1.6.      Komentari
1.7.      Obveze studenata Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.
1.8.      Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x Seminarski rad x Eksperimentalni rad
Pisani ispit Usmeni ispit Esej x Istraživanje x
Projekt Kontinuirana provjera znanja x Referat Praktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
  Predavanje   0,5   1-6  Sudjelovanje u raspravi Iskazivanje mišljenja  Pohađanje nastave Učestalost i uključenost u raspravu  5   10
Samostalni zadatci   0,5   1-6  Izlaganje, Poticanje rasprave  Učestalost i uključenost u  raspravu Izrađeni zadatci  15  30
  Istraživanje   1,0   1-6   Prezentiranje i pojašnjavanje rada  Izrađen rad prema danim uputama. Iznošenje činjenica, argumentiranje, analiza i sinteza pokazatelja danih u radu.       31     60
 UKUPNO 2 51  100
   
1.10.   Obvezatna literatura
 1. Marthinsen, J.E.: Managing in a Global Economy: Demystifying International Macroeconomics, Cengage Learning, 2014.
 2. Schmitt-Groh, S., Uribe, M.: International Macroeconomics, Columbia University, 2014.
1.11. Dopunska literatura
 1. Blinder, A.S.: After the Music Stopped: The Financial Crisis, the Response, and the Work Ahead, Penguin Books, 2013.
 2. Borozan, Đ.: Makroekonomija, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012.
 3. Feenstra, R.C., Taylor, A.M., Taylor, J.: International Macroeconomics, Worth Publishers, 2014.
 4. Godby, R.: The European Financial Crisis: Debt, Growth, and Economic Policy, Business Expert Press, 2013.
 5. Philips, T.: Europe on the Brink: Debt Crisis and Dissent in the European Periphery, Zed Books, 2014.
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Ostali kolegiji