Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Međunarodno trgovačko pravo

Opis kolegija

1.1.      Ciljevi predmeta
U uvjetima slobodnog pristupa svim tržištima, znanja o vanjskoj trgovini, pa i o međunarodnoj trgovini dolaze u fokus interesa svih gospodarstvenika. Teškoće u novim uvjetima poslovanja i globalizacije svjetske ekonomije prvenstveno su uvjetovane nedostatnim znanjem o javnopravnim i privatnopravnim odnosima koji nastaju u ovom području. Temeljni cilj je kroz ponuđeni okvirni sadržaj predmeta ponuditi znanja koja će omogućiti razumijevanje zakonitosti međunarodnog gospodarstva.
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Upisan studij (obvezni kolegij)
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Identificirati osnovne probleme javnopravnih i privatnopravnih odnosa u međunarodnoj ekonomiji
 2. Identificirati osnovne postavke međunarodnog trgovačkog prava
 3. Razumjeti specifične institucijske postavke međunarodnog trgovačkog prava
 4. Na primjerima iz trgovačke prakse razumijevati načine rješavanja međunarodnih trgovačkih sporova
 5. Razumijevati javnopravni kontekst uspostavljanja međunarodnih trgovačkih odnosa
1.4.        Sadržaj predmeta
 1. Pravo međunarodne trgovine – okvirni sadržaj
 2. Izvori i unifikacija trgovinskih politika i prava
 3. Međunarodni ugovori, konvencije i sporazumi
 4. Međunarodne organizacije svjetske  trgovine
 5. Obilježja međunarodne trgovine
 6. Međunarodni trovački ugovori
 7. Specifični trgovački ugovori – prodaja, zastupanje, distribucija, franchizing, licence patenata i know-how, savjetodavne usluge, kooperacija
1.5.        Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6.        Komentari
1.7.        Obveze studenata Pohađanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada seminarskog rada, demonstriranje znanja na pismenoj i/ili usmenoj provjeri stečenog znanja
1.8.        Praćenje rada studenata
Pohađanje nastaveXAktivnost u nastaviXSeminarski radXEksperimentalni rad
Pisani ispitUsmeni ispitXEsejIstraživanje
ProjektKontinuirana provjera znanjaXReferatPraktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Pohađanje nastave0,21 – 7  Prisutnost uz aktivno sudjelovanjeEvidencija prisutnosti, rasprava, kratka usmena provjera znanja,010
Izrada seminara i/ili zadataka11-7Rješavanje tematskih zadataka i/ili izrada seminaraEvidencija rješavanja zadataka, analiza zadataka2550
Ispit0,81-7Razumijevanje i usvajanje predviđenog gradiva  Kolokviji, pismeni i/ili usmeni ispit2040
Ukupno:260100
1.10. Obvezatna literatura
 1. Mikotin-Tomić Deša, Pravo međunarodne trgovine, Školska knjiga, Zagreb, 1999
1.11.  Dopunska literatura
 1. Prezentacije s predavanja
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima studija

Ostali kolegiji