Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Međunarodno trgovačko pravo

Opis kolegija

1.1.      Ciljevi predmeta
U uvjetima slobodnog pristupa svim tržištima, znanja o vanjskoj trgovini, pa i o međunarodnoj trgovini dolaze u fokus interesa svih gospodarstvenika. Teškoće u novim uvjetima poslovanja i globalizacije svjetske ekonomije prvenstveno su uvjetovane nedostatnim znanjem o javnopravnim i privatnopravnim odnosima koji nastaju u ovom području. Temeljni cilj je kroz ponuđeni okvirni sadržaj predmeta ponuditi znanja koja će omogućiti razumijevanje zakonitosti međunarodnog gospodarstva.
1.2.      Uvjeti za upis predmeta
Upisan studij (obvezni kolegij)
1.3.      Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Identificirati osnovne probleme javnopravnih i privatnopravnih odnosa u međunarodnoj ekonomiji
 2. Identificirati osnovne postavke međunarodnog trgovačkog prava
 3. Razumjeti specifične institucijske postavke međunarodnog trgovačkog prava
 4. Na primjerima iz trgovačke prakse razumijevati načine rješavanja međunarodnih trgovačkih sporova
 5. Razumijevati javnopravni kontekst uspostavljanja međunarodnih trgovačkih odnosa
1.4.        Sadržaj predmeta
 1. Pravo međunarodne trgovine – okvirni sadržaj
 2. Izvori i unifikacija trgovinskih politika i prava
 3. Međunarodni ugovori, konvencije i sporazumi
 4. Međunarodne organizacije svjetske  trgovine
 5. Obilježja međunarodne trgovine
 6. Međunarodni trovački ugovori
 7. Specifični trgovački ugovori – prodaja, zastupanje, distribucija, franchizing, licence patenata i know-how, savjetodavne usluge, kooperacija
1.5.        Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6.        Komentari
1.7.        Obveze studenata Pohađanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada seminarskog rada, demonstriranje znanja na pismenoj i/ili usmenoj provjeri stečenog znanja
1.8.        Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave X Aktivnost u nastavi X Seminarski rad X Eksperimentalni rad
Pisani ispit Usmeni ispit X Esej Istraživanje
Projekt Kontinuirana provjera znanja X Referat Praktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave 0,2 1 – 7   Prisutnost uz aktivno sudjelovanje Evidencija prisutnosti, rasprava, kratka usmena provjera znanja, 0 10
Izrada seminara i/ili zadataka 1 1-7 Rješavanje tematskih zadataka i/ili izrada seminara Evidencija rješavanja zadataka, analiza zadataka 25 50
Ispit 0,8 1-7 Razumijevanje i usvajanje predviđenog gradiva   Kolokviji, pismeni i/ili usmeni ispit 20 40
Ukupno: 2 60 100
1.10. Obvezatna literatura
 1. Mikotin-Tomić Deša, Pravo međunarodne trgovine, Školska knjiga, Zagreb, 1999
1.11.  Dopunska literatura
 1. Prezentacije s predavanja
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima studija

Ostali kolegiji