Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Menadžerske metode i strategije

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
 1. Ponuditi studentima obrazovanje koje omogućava temeljna istraživanja i praktičnu primijenu razvoja strategijskog posla.
 2. Doktorande treba unaprijediti znanstvenom kulturom koja ohrabruje generaciju i razvoj nezavisnih istraživačkih ideja i proizvodnju strogih znanstvenih rezultata.
 3. Omogućiti studentima uvid u kognitivni okvir koji im dozvoljava pretresanje stvarnih menadžerskih problema s znanstvenim pristupom uz naglasak na interdisciplinarnu perspektivu.
 4. Uvesti novije metode kvalitetne nastave orijentirane prema studentima.
 5. Postići platformu koja stimulira i pomaže u razvoju analitičkog i kritičkog razmišljanja i inovativnog sklopa razmišljanja.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Status studenta upisanog na Poslijediplomski specijalistički studij Organizacija i management.
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Razumjeti strategijski proces
 2. Primijeniti efikasno strategije u promjenjivom poslovnom okruženju koje uključuje projektni menadžment, menadžment promjena, organizacijski i sustavni menadžment
 3. Integrirati znanje u kombinaciji eksperata generalista i specijalista
 4. Identificirati aspekte strategijskog managementa u svom vlastitom poslu
1.4.  Sadržaj predmeta
 1. Uvod.
 2. Poslovna strategija.
 3. Konkurentska prednost.
 4. Unutarnji  kontekst: Oblikovanje organizacije.
 5. Organizacija i konkurentska prednost
 6. Vanjski kontekst: Analiza industrije.
 7. Stvaranje vrijednosti u lancu vrijednosti.
 8. Strategijski menadžment u  okruženju koje se mijenja
 9. Globalizacija i strategija
 10. Strategijski proces
1.5.  Vrste izvođenja nastave   predavanja X  seminari i radionice X  vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo:
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.  
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastavexAktivnost u nastavixSeminarski radxEksperimentalni rad
Pisani ispitUsmeni ispitxEsejxIstraživanjex
ProjektKontinuirana provjera znanjaxReferatPraktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Predavanja0,51-4slušanje, aktivno uključivanje u rasprave i komentariprisutnost na nastavi i praćenje aktivnosti studenata na nastavi510
Pristupni rad1  1-4izrada i prezentiranje pristupnog radaocjenjivanje pristupnog rada2030
Samostalni rad1,54Anketa, bilješkediskusija3560
   3  60100
   
1.10. Obvezatna literatura
 1. Saloner, G, Shepard, Podolny, J.: Strategic Management, Wiley 2001
 2. Thompson, A.A., Strickland III: Strategic Management, Concepts and Cases, McGraw-Hill, New York, 2001
 3. Barković, D.: Menadžersko  odlučivanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011.
 4. Walters, D., Rainbird, M.: Strategic Operations Management, Palgrave, New York, 2007
1.11. Dopunska literatura
 1. Barković, D, :  Strateški plan Sveučilišta, poluga konkurentske prednosti,  Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012
 2. Goodwin, P., Wright, G.: Decision Analysis for Management, John Wiley & Sons, 2004.
 3. Hill, T..Operations Management: Strategic  Context and Management Analysis, Palgrave  Macmillan, Basingstoke, 2000
 4. Porter, M.E.:   Competitive  advantage: Creating and sustaining superior performance, Free press, New York:, 1985
 5. Bergh, D., Ketchen, D.: Research Methodology in Strategy and  management, Emerald, United Kingdom, 2009
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Ostali kolegiji