Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Operacijski management

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Omogućiti opće razumijevanje managementa, njegovih funkcija, procesa i principa. Omogućiti cjelovito razumijevanje operacijskog managementa, njegovih koncepata, teorija i metoda. Pobrinuti se za osvajanje profesionalnih vještina koje omogućavaju pojedincima primjenjivati ono što su naučili. Ovladati umijećem modeliranja, razvojem podataka, analitičkim rješavanjem problema, učinkovitom međuljudskom komunikacijom i širim kompjutorskim vještinama.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Status studenta upisanog na Poslijediplomski doktorski studij Management.
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Razumjeti različita funkcionalna područja u organizaciji
 2. Pokazati znanje iz širokog skupa principa, metoda, modela, pristupa iz operacijskog managementa
 3. Analizirati i interpretirati poslovne informacije za svrhu poslovnog odlučivanja
 4. Analizirati i rješavati strukturirane i nestrukturirane probleme iz operacijskog managementa
 5. Razumjeti osnovne etičke i društvene pretpostavke poslovne organizacije
 6. Nezavisno učiti i angažirati se u cjeloživotnom učenju
1.4. Sadržaj predmeta
 1. Uvod. Planiranje proizvoda i oblikovanje. Planiranje fiksnog kapaciteta. Planiranje varijabilnog kapaciteta.
 2. Upravljanje potražnjom. Agregatno planiranje i glavni plan.Terminiranje operacija
 3. Upravljanje projektom. Kvaliteta..
 4. Upravljanje zalihama. Sustav repova čekanja
 5. Studij rada i sredstva upravljanja.
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo:
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi te izvršavanje svih zadanih obveza.
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastavexAktivnost u nastavixSeminarski radxEksperimentalni rad
Pisani ispitUsmeni ispitxEsejxIstraživanjex
ProjektKontinuirana provjera znanjaxReferatPraktični rad
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Predavanje s interakcijom sa studentima, rasprave i kontrolna pitanja11 –5  Slušanje, raspravljanje, uočavanje, računanje, crtanje, opisivanje, odgovaranje na kontrolna pitanja; studij  literature i nastavnih materijalaUsmeni ili pismeni ispiti  1530
Seminarski rad   Radionice22,3,4   4,5,6Izrada seminarskog rada uz odg. metodol. pristup Rješavanje lokalnog spec. problema OM-aOcjena kvalitete izvedenog projekta i prezentacije problemskog pristupa  3050
Istraživanje12,3,4Pronalaženje i opis konkretnog problema za objavu rada, seminar ili disertaciju  Broj predanih i odobrenih zadaća1020
Ukupno:455100
1.10. Obvezatna literatura
 1. Schroeder, R.G.: Upravljanje proizvodnjom,Odlučivanje u funkciji proizvodnje, Mate d.o.o., Zagreb, 1999
 2. Chase, R.B., Aquilano, N.J., Jacobs, R.: Operations Management for Competitive Advantage, McGraw-Hill, Irwin, Boston, 2001
 3. Barković, D.: Uvod u operacijski management, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011.
 4. Dilworth, J.B.: Operations Management-Design, Planning and Control for Manufacturing and Services, McGraw-Hill, New York, 1992
1.11. Dopunska literatura
 1. Barković, D,; Operacijska istraživanja,. Ekonomski fakultet u Osijeku, 1997
 2. Heizer, J., Render, B.: Operations Management, Flexibile Version,Prentice Hall, 2007
 3. Daellenbach, H.G., McNickle, D.C.: Management Science, Decision Making Through Systems Thinking, Palgrave, 2005.
 4. Goodwin, P., Wright, G.. : Decision Analysis for Management, John Wiley & Sons, 2004.
 5. Loch, Sh., Kavadias, S.: Handbopk of New Product Development Management, Elsevier, 2008
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Regulirano internim aktima fakulteta. K tome, kontinuirani razgovori sa studentima tijekom i nakon izvođenja nastave u cilju prikupljanja informacija o mogućnostima unaprjeđenja iste.

Ostali kolegiji