Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Trendovi u marketingu

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Upoznavanje s osobitostima recentnih promjena i trendova u marketingu.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Upisan studij (obvezni kolegij)
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Identificirati recentne trendove informacijskih i komunikacijskih tehnologija i njihov upliv u marketing
 2. Interpretirati marketinški značaj izdvojenih komunikacijskih alata u digitalnom okruženju
 3. Korištenje crowdsourcinga u industriji video oglašavanja
 4. Procijeniti suvremene promocijske tehnike
 5. Objasniti nove mogućnosti segmentacije
 6. Kritički prosuđivati marketinške poslovne modele
1.4. Sadržaj predmeta
 1. Specifičnosti novih kupovnih procesa na B2B i B2C tržištima
 2. Baby Boomers i drugi važni demografski trendovi
 3. Marketing od usta do usta
 4. Content marketing
 5. Social Media Monitoring i promjena marketing organizacija
 6. Integrirane marketinške komunikacije u aktualnom okruženju
 7. Zeleni/ društveno odgovorni marketing
 8. Crowdsourcinga u industriji video oglašavanja
 9. Javne politika (etički, pravni i socijalna pitanja) u marketing
 10. Međunarodni marketing (najnovije marketinške teorije, nove metode, trendovi i taktike)
1.5. Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo _________________
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Pohađanja i aktivno sudjelovanje u nastavi, samostalni zadaci u učenju na daljinu, demonstriranje znanja na pismenoj i/ili usmenoj provjeri stečenog znanja
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastaveXAktivnost u nastaviXSeminarski radXEksperimentalni rad
Pisani ispitXUsmeni ispitXEsejIstraživanjeX
ProjektKontinuirana provjera znanjaXReferatPraktični radX
Portfolio
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
Pohađanje nastave0,251 – 6  Prisutnost uz aktivno sudjelovanjeEvidencija prisutnosti, rasprava, kratka usmena provjera znanja,1020
Izrada seminara i/ili zadataka21-6E-učenje i rješavanje tematskih zadataka i/ili izrada seminaraEvidencija rješavanja zadataka, analiza zadataka2540
Ispit0,751-6Razumijevanje i usvajanje predviđenog gradiva  Kolokviji, pismeni i/ili usmeni ispit2540
Ukupno:360100
1.10. Obvezatna literatura
 1. David Meerman Scott: The New Rules of Marketing & PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly2.
 2. Roger Kerin, Steven Hartley), William Rudelius: Marketing
 3. Prezentacije s predavanja
1.11. Dopunska literatura
 1. Strauss, J. et al. (2002) E-marketing. 3. izdanje., New Jersey
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Studentska anketa

Ostali kolegiji