Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Upravljanje projektima

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
 • Identificirati znanja i steći uvid u opća (i posebna) znanja potrebna za upravljanje projektima na način općeprihvaćene dobre prakse
 • Usvojiti zajednički (standardizirani) leksikon – rječnik koji se koristi u opisu i praksi PM-a
 • Razumjeti procese projektnog menadžmenta i njihove međusobne interakcije
 • Usvojiti i znati primijeniti metode i alate za ocjenu projektnih varijanti
 • Usvojit rad na alatu (računalnom programu) koji se koristi u upravljanju projektima na način općeprihvaćene dobre prakse
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Upisana prva godina diplomskog studija, i ovaj predmet.
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Razumjeti što je projekt i kako prići načinu njegove realizacije
 2. Usvojiti rječnik koji se koristi u problemima upravljanja projektima; kategorizirati projektne organizacije
 3. Razumjeti faze u životnom ciklusu projekta; njihove ulazne komponente i ishode pojedinih faza
 4. Usvojiti potrebna znanja projektnog menadžmenta za realizaciju pojedine projektne faze
 5. Razumjeti i primijeniti alate za procjenu projektnih varijanti
 6. Koristiti alat (računalni program) za upravljanje projektom
 7. Primijeniti znanja na konkretnom alatu (OpenProj) za upravljanje projektom
 8. Zadani projektni problem u cijelosti opisati, dekomponirati u faze i izvesti uz upotrebu projektnog alata
1.4. Sadržaj predmeta
 1. Okviri za projektni menadžment;  zašto i kada PM, obuhvat PM-a
 2. Projektna područna znanja i procesi projekata;
 3. Životni ciklus projekta
 4. Procesi inicijalizacije; Procesi planiranja; Procesi izvršenja; Procesi nadzora i kontrole; Procesi zatvaranja
 5. Procesne interakcije
 6. Mapiranje projektnih znanja na projektne procese
 7. Upravljanje integracijom projekta; Razvoj projektne povelje, Razvoj plana upravljanja projektom, Usmjeravanje i upravljanje izvršenjem, Monitoring i kontrola, Zatvaranje projekta
 8. Upravljanje obujmom projekta
 9. Upravljanje vremenom projekta
 10. Upravljanje troškovima projekta
 11. Upravljanje kvalitetom projekta
 12. Upravljanje ljudskim resursima na projektu
 13. Upravljanje projektnim rizikom
 14. Upravljanje nabavom u projektu
 15. Primjena alata za ocjenu projektnih varijanti
1.5. Vrste izvođenja nastave    predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava  samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo __konzultacije______
1.6. Komentari Obrazovanje na daljinu bit će omogućeno od šk.god.2015/2016
1.7. Obveze studenata Redovni studenti obvezni su pohađati minimalno 70% predavanja, te skupljati bodove kroz aktivnosti na nastavi, aktivnosti na seminarima, izradi seminarskog rada, izradi vježbi i zadaća.
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi Seminarski rad Eksperimentalni rad
Pisani ispit x Usmeni ispit x Esej Istraživanje
Projekt x Kontinuirana provjera znanja Referat Praktični rad x
Portfolio
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Predavanje s interakcijom sa studentima, rasprave i kontrolna pitanja 0,2 1 – 4 7 Slušanje, raspravljanje, uočavanje, računanje, crtanje, opisivanje, odgovaranje na kontrolna pitanja; studij  literature i nastavnih materijala Kolokviji, usmeni i pismeni ispiti 12 20
Prezentacija problema i Izrada projekta u timu uz upotrebu projektnog alata OpenProj 1,3 5,8 Projektni tim dobiva zadatak kojeg mora riješiti kao projekt; predstavlja zadatak s prijedlogom projektnog rješenja (pisani rad i prezentacija) Ocjena kvalitete izvedenog projekta i prezentacije problemskog pristupa   33 55
Praktičan rad 0,5 6,7 Vježbe na računalima; Ovladavanje alatom za upravljanje projektima OpenProj Broj predanih i odobrenih zadaća 10 25
Ukupno: 2 55 100
1.10. Obvezatna literatura
 1. PMI: Vodič kroz znanje o upravljanju projektima, (prijevod od: PMBOK Guide 4th Edition), MATE, Zagreb, 2011
 2. Gojšić, J., Horvatinčić, K., Jugo, G., Marjanović, N., Upravljanje projektima (Ilustrirani vodič), Incremedia, Zagreb, 2008
 3. Europska komisija, Opća uprava za razvoj, Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom, Podrška učinkovitoj provedbi vanjske pomoći EK, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Zagreb, 2008
1.11. Dopunska literatura
 1. PMI, PMBOK Guide 4th Edition), Project Management Institute Inc., PE, USA, 2008.
 2. Mulachny, R., PMP Exam Preparation, RMC Publication, USA, 2008
 3. Kerzner, H. Project Management, A System Approach to planning, Scheduling and Control, John Willey & Sons, Inc. 2009
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Anketa o provedenim nastavnim aktivnostima i metodama procjenjivanja nakon završetka kolegija.

Ostali kolegiji