Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Upravljanje troškovima

Opis kolegija

1.1. Ciljevi predmeta
Upoznati studente s važnošću informacija o troškovima i drugih financijskih informacija za mjerenje poslovnog uspjeha i donošenje kratkoročnih i dugoročnih odluka u poduzeću. Razumijevanje uloge računovodstva troškova u pripremi povijesnih i projektiranih informacija za odlučivanje. Uvesti studente u osnove upravljačkog računovodstva, posebice u području alternativnog odlučivanja, te računovodstvene kontrole, analize i planiranja.
1.2. Uvjeti za upis predmeta
Nema posebnih preduvjeta
1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet
Nakon završenog kolegija student će moći:
 1. Objasniti utjecaj i vezu troškova i poslovnog uspjeha.
 2. Razlikovati moguće načine raščlanjivanja i obračuna troškova
 3. Analizirati računovodstvene(povijesne) informacije
 4. Izdvojiti ključne troškove kao temelje za donošenje poslovne odluke
 5. Izraditi grafikon točke pokrića, profita-obujma.
 6. Komentirati donesene poslovne odluke utemeljene na troškovima poslovanja.
1.4.  Sadržaj predmeta
 Predmet i zadaci upravljanja troškovima. Uloga troškova u upravljačkom procesu. Računovodstvo troškova kao instrument upravljanja troškovima. Obračun po vrstama troškova. Procjene troškova materijala, rada i sredstava za rad (metode amortizacije). Obračun po mjestima troškova. Ukriženi troškovi. Obračun po nositeljima troškova (pojam i metode kalkulacije). Izravni i opći troškovi. Obračun po troškovima proizvodnje. Obračun na temelju varijabilnih troškova. Obračun na temelju aktivnosti (ABC). Relevantnost informacija o troškovima. Historijski i budući troškovi. Izbježivi i neizbježivi troškovi. Alternativno odlučivanje. Obračun po standardnim troškovima. Obračun troškova po poslovima. Obračun troškova po procesima. Prijelomna točka. Projiciranje rasta poslovnog dobitka pomoću doprinosa za pokriće. Izrada grafikona prijelomne točke. Izrada grafikona profit - obujam. Poslovna poluga. Marža sigurnosti. Mjerenje utjecaja troškova, cijene  i obujma prodaje na dobitak. Računovodstveno planiranje.
1.5.  Vrste izvođenja nastave   predavanja seminari i radionice vježbe obrazovanje na daljinu terenska nastava samostalni zadaci multimedija i mreža laboratorij mentorski rad ostalo ___konzultacije
1.6. Komentari
1.7. Obveze studenata Studenti su obvezni prisustvovati nastavi (minimalno  50% nazočnosti na predavanjima) te biti aktivni tijekom predavanja u raspravama i rješavanju postavljenih zadataka. Studenti izrađuju obvezan  seminarski rad koji je uvjet za izlazak na   usmeni  ispit..
1.8. Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave XAktivnost u nastavi XSeminarski rad XEksperimentalni rad
Pisani ispitUsmeni ispit XEsejIstraživanje
ProjektKontinuirana provjera znanjaReferatPraktični rad
Portfolio
* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja)
1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnostECTSIshod učenjaAktivnost studenataMetode procjenjivanjaBodovi
minmax
  Predavanje  1  1-3 Sudjelovanje u raspravi Iskazivanje mišljenja Pohađanje nastave Učestalost i uključenost u raspravu 5  10
Analiza danih primjera  0,5  1-5 Izlaganje, Poticanje rasprave Učestalost i uključenost u  raspravu Izrađeni zadatci  5  10
  Seminarski rad  1  1-6  Prezentiranje i pojašnjavanje rada Izrađen rad prema danim uputama. Iznošenje činjenica, argumentiranje, analiza i sinteza pokazatelja danih u radu.      31    60
  Usmeni ispit  0,5  1-6 Iznošenje činjenica, argumentiranje, analiza      konkretnog  slučaja10  20
 UKUPNO 351 100
  
1.10. Obvezatna literatura
 1. Karić, M. (2003). Upravljanje troškovima, Ekonomski fakultet, Osijek.
 2. Chadwick, L.( 2000). Osnove upravljačkog računovodstva, MATE, Zagreb.
 3. Polimeni R.S., Handy, S.A. i Cashin, J.A.(1999) Troškovno računovodstvo, Faber & Zgombić Plus, Zagreb.
1.11. Dopunska literatura
 1. Karić M., (2003).Upravljačko računovodstvo, Ekonomski fakultet, Osijek.
 2. Anthony, R.N., (2004). Računovodstvo – financijsko i upravljačko računovodstvo, RRiF plus, Zagreb.
 3. Meigs, R.F.(1999). Računovodstvo – temelj poslovnog odlučivanja, MATE, Zagreb.
 4. Chadwick, L. (2000.) Osnove upravljačkog računovodstva , Mate, Zagreb
1.12. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija
Studentska anketa vrednovanja profesora i prolaznost na ispitu.

Ostali kolegiji