Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

Postgraduate specialist study Organization and Management


Postgraduate specialist study Organization and Management

Studijski program se vrednuje bodovnim sustavom (ECTS = European Credit Transfer System), gdje svaki pojedinačni kredit (bod) predstavlja koeficijent opterećenja studenata, kojim se u određenom smislu iskazuje vrijeme koje polaznik treba utrošiti za uspješno savladavanje gradiva. To znači da se ne uračunava samo vrijeme provedeno na predavanjima, seminarima i vježbama, nego također i vrijeme utrošeno za studiranje gradiva, tj. na samostalno učenje, na ispitivanje i na druge provjere znanja.

PRIJAVA

Prijava na specijalistički studij ``Organizacija i management``

Popunite online obrazac i saznajte što Vam je od dokumentacije potrebno za upis

Prijava na poslijediplomski studij

Popunjavanje dokumentacije

Pisanje radova

Intervju

mr. sc.

Opće informacije

Web stranica: TBA

Znanstveno područje: Društvene znanosti

Polje: Ekonomija

Nositelj studija: Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Voditelj studija: Prof.dr.sc. Željko Turkalj
Pomoćnik voditelja studija: Izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš

Trajanje studija: 3 semestra
Akademski naziv: magistar specijalista društvenih znanosti – organizacija i management, Master in Organization and Management

Uvjeti upisa: Poslijediplomski specijalistički studij mogu upisati osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij (dodiplomski studij) u četverogodišnjem trajanju odnosno osam i više semestara. Pod odgovarajućim sveučilišnim studijem smatra se sveučilišni dodiplomski studij koji je završen na visokom učilištu (fakultetu) kojim je stečen odgovarajući stručni naziv prema Zakonu o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima.

Pravo prvenstva pri upisu imaju osobe koje su završile sveučilišne studije iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava. Na studij se mogu upisati i osobe koje su završile sveučilišne studije iz drugih područja znanosti (npr. tehničke znanosti, biotehničke znanosti, humanističke znanosti) , a koje rade u managementu / upravi u javnom i privatnom sektoru s najmanje dvije godine radnog iskustva uz polaganje određenih nastavnih predmeta u skladu sa preporukom Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija i uz suglasnost Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Pravo upisa iz prethodnog stavka imaju osobe koje su diplomirale s prosječnom ocjenom najmanje 3,51. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,51 po uvjetom da imaju preporuku dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

Predvidiva cijena studija (na bazi najmanje 25 polaznika): 30.000,00 kn uz mogućnost plaćanja u ratama i korištenja kreditnih linija poslovnih banaka.


Opis programa

Studijski program specijalističkog poslijediplomskog studija “Organizacija i management” sadrži:

1. Obavezne predmet
2. Specijalističke (izborne) predmete

Koeficijenti opterećenja postaju zaslužni bodovi tek nakon položenog ispita, odnosno zahtjeva ispunjenih u skladu s nastavnim planom i programom, a kojima polaznik stručnog poslijediplomskog studija dokazuje da ima uvjete za pristupiti upisu u sljedeći semestar, odnosno u konačnici, za pristupiti izradi magistarskog rada. ECTS bodovi za pojedini predmet su unaprijed određeni i proizlaze iz satnice pojedinog kolegija, njegovog značenja i složenosti, te obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio.

Načelno, polaganje pojedinog ispita ovisi o prikazanim individualnim i grupnim aktivnostima na nastavi, pojedinačno i timski izrađenim zadacima i projektima, riješenim testovima te ostalim oblicima provjeravanja znanja, seminarskim i pristupnim radovima, kritičkim prikazima, kao i završnom usmenom ispitu.

Prema izvedbenom planu i studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija nastava se izvodi u obliku predavanja, vježbi, konzultacija, okruglih stolova i rasprava. Nastava se izvodi interaktivno i pored teorijskih postavki temelji se na studiju slučajeva, primjera iz prakse i to posebno u organizaciji i managementu u javnom i privatnom sektoru. Studij je strukturiran u tri semestra od kojih u prvom i drugom semestru polaznici slušaju predavanja iz obveznih i specijalističkih (izbornih) predmeta.

Na specijalističkim predmetima će pored nositelja predmeta s Ekonomskog fakulteta u Osijeku u izvođenju nastave sudjelovat će inozemni sveučilišni profesori s partnerskih sveučilišta te savjetnici i stručnjaci iz organizacije i managementa u javnom i privatnom sektoru. Sukladno navedenoj strukturi studija da bi student magistrirao na poslijediplomskom specijalističkom studiju Organizacija i management potrebno je ukupno ostvariti 90 ECTS bodova i to 35 u okviru kolegija u prvom semestru, 25 specijalistički predmeti i te 10 ECTS bodova seminarski rad te 20 bodova magistarski rad.

Osim obveznog broja prikupljenih ECTS bodova, uspjeh na ispitu iz obveznih i specijalističkih predmeta te seminarskih radova vrednuju se sustavom ocjenjivanja u skladu sa Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

U prvom semestru polaznik sluša predmete i ima vježbe iz pet obveznih predmeta, a u drugom semestru od ponuđenih jedanaest predmeta individualno bira pet specijalističkih (izbornih) predmeta. Treći semestar se sastoji od individualnih i grupnih aktivnosti u radionicama, izrade seminarskih radova, timske izrade projektnih zadataka, kritičkih prikaza, metodologije izrade uz mogućnost sudjelovanja u pojedinim dionicama većih projekata, individualnog rada s mentorom u izradi magistarskog rada, vještine primjene računalnih programa, aktivnog sudjelovanja u znanstvenom kolokviju, znanstveno – stručnih kontakata na sveučilištima i ekonomskim fakultetima u Republici Hrvatskoj, te studijskih putovanja uz mogućnost studijskog boravka na partnerskim fakultetima u zemljama Europske Unije.Kontakt


Ekonomski fakultet u Osijeku
Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
tel. 031/224-473

Prof.dr.sc. Željko Turkalj
Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija “Organizacija i management”
e-mail: zeljko.turkalj@efos.hr
tel. 031/224-465; 031/224-400

Izv. prof.dr.sc. Jerko Glavaš
Voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija “Organizacija i management”
e-mail: jerko.glavas@efos.hr
tel. 031/22 44 082

Za pristupnike Brodsko – posavske regije:

Kontakt osoba: doc. dr.sc. Milan Stanić
Veleučilište u Slavonskom Brodu
Tel. 091/130 1962

Mr.sc. Slobodanka Stjepanović
Voditeljica Referade poslijediplomskih studija

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.