Trg Ljudevita Gaja 7
31000 Osijek
info@efos.management
sstjepa@efos.hr
+385 31 224 473 (Osijek)
+385 91 130 1962 (Slav. Brod)

NATJEČAJ za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Management u akademskoj 2020./2021. godini

NATJEČAJ za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Management u akademskoj 2020./2021. godini

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
raspisuje
NATJEČAJ

za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij Management u akademskoj 2020./2021. godini za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija (dr. sc.)

Poslijediplomski sveučilišni studij Management izvodi se u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena i traje tri godine. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom doktorske disertacije stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija (dr. sc.).

UVJETI UPISA:

Pravo prijave za upis I. godine poslijediplomskog sveučilišnog studija Management imaju pristupnici koji imaju:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. godine u području društvenih znanosti, polje: ekonomija ili pravo
 • završen dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu prije 2005. koji nije u području društvenih znanosti (polje: ekonomija ili pravo)  uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 • završen poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij u području društvenih znanosti

Osobe koje su završile studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Broj upisnih mjesta: 20

Visina školarine: 17.000,00 kn po semestru (plaćanje  1. obroka prilikom upisa na studij, a preostali
obroci prilikom upisa svakog pojedinog semestra na žiro račun Fakulteta:
IBAN HR4325000091102013376  poziv na broj 230100-OIB)

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

 1. popunjeni obrazac prijave (dostupan na web adresi  https://www.efos.management)
 2. životopis
 3. dokaz o državljanstvu
 4. ovjerena preslika diplome o završenom studiju
 5. ovjeren prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
 6. preporuke dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
 7. dvije fotografije (4 x 6 cm)
 8. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti ugovor o radu
 9. ovjerena potvrda ustanove ili izjava pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
 10. motivacijski esej
 11. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja (dostupan na web adresi efos.unios.hr)

Prijave za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Management podnose se do 31. prosinca 2020. godine na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, s naznakom “Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij“.

Odabir kandidata temelji se na pregledu podnesene dokumentacije i motivacijskog eseja, razgovora kandidata pred Povjerenstvom, visini prosjeka ocjena na studiju te postojeće istraživačke i znanstvene  reference.

Rezultati upisa objavit će se na Internet stranici Ekonomskog fakultetu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku https://www.efos.management

Voditelj studija:  prof. dr.s c. Željko Turkalj, telefon: 031/224-465
Pomoćnik voditelja studija: izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, telefon: 095/196 57 19, e-mail: jglavas@efos.hr

Sve obavijesti o poslijediplomskom sveučilišnom studiju Management dostupne su na Internet stranici Ekonomskog fakultetu u Osijeku https://www.efos.management ili Uredu za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku na e-mail: slobodanka.stjepanovic@efos.hr ili na telefon: 031/224-473; 031/224-498

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Share